Tornar Avaluacions

2010

Avaluació del projecte del projecte Codesenvolupament Cañar-Múrcia
Organisme que encarrega l’avaluació:
Dirección General de Inmigración y Secretaría de Acción Exterior, Comunidad Autónoma de la región de Murcia
Període del programa:
Octubre 2006 - Febrer 2009
Import total:
6.389.310 USD
Institució executora:
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador
Institució cooperants:
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Dirección General de Inmigración y Secretaría de Acción Exterior, Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Caja de Ahorros del Mediterráneo
Autores de l'informe:
Núria Camps Vidal, Anastàsia Gasó Ausina
Tipus d’avaluació i data:
Avaluació final, abril - juny 2010
Sector:
Migració i codesenvolupament

El Context

Com a conseqüència de la crisi fiscal i financera que va patir Equador entre els anys 1998 i 1999, el seu PIB per habitant va caure un 9%. L'any 1999 el nombre de persones que vivia sense la cobertura de les seves necessitats bàsiques era del 47%; gairebé 8 de cada 10 equatorians residents a les àrees rurals (77%) vivia en situació de pobresa, i 4 de cada 10 (38%) ho feien en l'extrema pobresa. La despesa pública social per habitant es va reduir un 37% entre 1996 i 1999, mentre la inestabilitat política i el creixent clima de conflicte social no feien preveure una millora de la situació a curt o llarg termini. En aquest panorama de crisi, l'emigració va passar de 18.000 persones l'any 1996, a 33.000 el 1998, i més endavant a 107.000 l'any 2000. Es calcula que el 45% dels emigrants permanents van dirigir-se a l'Estat espanyol, i les províncies de Madrid, Barcelona, Múrcia i València van ser les quatre zones principals d'acollida.

El projecte avaluat és coherent amb el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, que estableix que Marroc i Equador com els dos països on es durien a terme projectes pilot de codesenvolupament. També s'emmarca en els acords firmats pels dos estats a la XI Comissió Mixta Hispano-Equatoriana, on s'afirma la voluntat política de dur a terme una cooperació bilateral en el camp del codesenvolupament.

El projecte a avaluar

El projecte Codesenvolupament Cañar-Múrcia és una experièn-cia pilot impulsada des de l'AECID amb l'objectiu de contribuir a la millora de les condicions de vida de les poblacions originàries del cantó Cañar, assentades a Cañar i a la regió de Múrcia. El projecte consisteix en la implementació d'activitats desenvolupades entre la societat i institucions d'origen dels emigrants (Cañar, Equador) i la societat i institucions de destí (municipis de la regió de Múrcia).

L'objectiu del projecte és apropar una realitat i l'altra des del punt de vista social, cultural i econòmic per tal de potenciar els efectes beneficiosos que pel desenvolupament de Cañar i Múrcia comporta la important presència de treballadors/es de Cañar en aquesta regió espanyola. El projecte parteix de la necessària integració dels aspectes relatius a la realitat socio-econòmica de la diàspora de Cañar a la societat de destí, així com de les condicions de vida a la comunitat d'origen que, més enllà de la cojuntura de crisi, expliquen el fenomen de l'emigració massiva.

A nivell de contingut, el projecte té un component econòmic, on es treballa en l'ambit dels recursos naturals, del teixit productiu, del turisme comunitari i de l'ordenament territorial; i un de social, que fa incidència en els aspectes psicosocials, de gènere i de comunicació.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat