Tornar Avaluacions

2009

Tres projectes de cooperants
Organisme que encarrega l'avaluació:
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
Període del programa:
2009
Import total:
103.743 € (84.545 € subvencionats)
Institucions executores:
Sindicat de Treballadores i treballadors de l’Ensenyament de les Illes Balears (STEI),Ensenyants Solidaris(ES)
Institucions cooperants:
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
Autores de l'informe:
Núria Camps i Vidal, Olga Pérez Molina, Andrea Feix-Ruf i Imma Bartrina i Rams
Tipus d’avaluació i data:
Avaluació final, desembre 2009
Sector:
Educació pel desenvolupament i Sensibilització ciutadana

El context

Després de la sagnant guerra civil que va patir Guatemala durant 36 anys i que va originar més de 200.000 morts i milers de desplaçats interns, exiliats, torturats i desapareguts, l’any 1996 més del 80% de la seva població vivia sota el llindar de la pobresa. La Guatemala d’avui presenta encara un molt precari escenari econòmic i social, on es posen de manifest greus dèficits educatius que s’evidencien en un alt índex d’analfabetisme adult que ronda el 40%.

La cobertura escolar bàsica és insuficient i els mestres no tenen titulació universitària, disposant només d’un batxillerat molt elemental. Les titulacions universitàries a Guatemala no tenen una homologació ministerial, essent cada universitat qui formula lliurement el contingut docent de cadascuna de les carreres. Amb l’actual govern del president Álvaro Colom hi ha converses molt avançades i punts d’acords signats amb el Sindicato de maestros de Guatemala (contrapart d’un dels projectes a avaluar) de cara a avançar en el nou repte de professionalització docent. El baix pressupost destinat al sector públic educatiu, que no arriba al 2% del PIB, és causa directa de les inequitats educatives del país (de gènere, territorial o ètnica).

El projecte a avaluar

Els projectes a avaluar són tres. Tots ells estan lligats i formen part d’un programa anual de formació de cooperants que realitzen el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears (STEI-i) i la seva ONGD Ensenyants Solidaris. Es tracta dels següents projectes:

  • Acompanyament dels projectes d’alfabetització i desenvolupament de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) i Servicios Ecuménicos de Formación en Centro América (SEFCA)
  • Suport tècnic i educatiu a docents del Sindicato de maestros de Guatemala (STEG) 2009
  • Suport als treballs de cooperació al desenvolupament del’Asociación de Derechos Humanos de Guatemala (ADEHGUA) 2009

Mitjançant aquests projectes, els cooperants voluntaris fan estades a Guatemala. Es posa molt d’èmfasi a que l’ensenyant voluntari es comprometi posteriorment a transmetre tot l’aprenentatge adquirit al seu entorn, per generar així un major compromís solidari a les Illes Balears. L’avaluació proposada té, doncs, com a àmbit geogràfic tant diversos departaments de Guatemala -el lloc d’implementació dels projectes- com les Illes Balears -on s’ha realitzat la formació dels cooperants.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat